x

Home

Astrology Consultancy

Vastu Consultancy

Astrology Books

Free Devotional Music

Free Devotional Videos

Free Devotional Books

Free Devotional Images

Free Educational Videos

Free Educational Books

Ayurvedic Tips

Yoga Tips

Temples

Tourism

Download

Paath & Poojan

Ask to Astrology Expert

Ask to Vastu Expert

Ratna (Gemstones)

Shop

ContactHayatussahaba Jild Som in Urdu

(Voice : Sultana Sayeeda)

Get Download Link  

01. Iman Ki Azmat
02. Iman Ki Azmat
03. Iman Ki Majlisen
04. Allah Ki Bat Ko Sach Samajana
05. Allah Ki Baton Ko Sach Samajhna
06. Allah Ki Baton Ko Sach Samajhna
07. Iman Ki Haqeeqat
08. Allah Ki Zaat Par Iman Lana
09. Allah Ki Zaat Par Iman Lana
10. Allah Ki Zaat Par Iman Lana
11. Allah Ki Zaat Par Iman Lana
12. Taqdeer Par Iman Lana
13. Qayamat Ki Nishaniyon Par Iman Lana
14. Qabr Aur Alame Barzakh
15. Qayamat Ke Din Par Iman Lana
16. Shifa-At Par Iman Lana
17. Jannat Aur Jahannam Par Iman Lana
18. Jannat Aur Jahannam Par Iman Lana
19. Jannat Aur Jahannam Par Iman Lana
20. Jannat Aur Jahannam Par Iman Lana
21. Jannat Aur Jahannam Par Iman Lana
22. Jannat Aur Jahannam Par Iman Lana
23. Allah Ke Vadon Par Yaqeen
24. Allah Ke Vadon Par Yaqeen
25. Allah Ke Vadon Par Yaqeen
26. Allah Ke Vadon Par Yaqeen
27. Allah Ke Vadon Par Yaqeen
28. Aamal Ka Badla Milne Ka Yaqeen
29. Sahaba Ke Iman Ki Pukhtgi
30. Sahaba Ke Iman Ki Pukhtgi
31. Sahaba Ke Iman Ki Pukhtgi
32. huzur Ka Namaz Ki Targheeb Dena
33. huzur Ka Namaz Ki Targheeb Dena
34. Sahaba Ka Namaz Ki Targheeb Dena
35. Huzur Ka Namaz Ka Shauq
36. Sahaba Ka Namaz Ka Shauq
37. Masjiden Banana
38. Masjidon Ko Pak Saf Rakhna
39. Masajid Ki Taraf Paidal Chalna
40. Masjidon Men Sahaba Kaun Se Amal Karte The
41. Masjidon Me Sahaba Kaun Se Amal Karte The
42. Huzur Aur Sahab Msajid Me Kin Baton Ko Bura Samajhte The
43. Huzur Aur Sahaba Ka Azan Ka Ehtemam
44. Hazur Aur Sahaba Kanamaz Ka Intizar Karna
45. Huzur Aur Sahaba Ka Namaz Ka Intizar
46. Namaz Bajama-At Ki Takeed
47. Safon Ko Seedha Karna
48. Huzur Aur Sahaba Ke Zamane Me Imamat
49. Huzur Aur Sahaba Ke Zamane Me Imamat
50. Huzur Aur Sahaba Ke Zamane Me Imamat
51. Huzur Aur Sahaba Ka Namaz Me Rona
52. Huzur Ka Muakkada Sunnaton Ka Ihtimam
53. Huzur Aur Sahaba Ka Tahajjud Ka Ihtimam
54. Suraj Nikalne Se Zaval Tak Navafi Ka Ihtimam
55. Zuhr,Asr,Maghrib,Isha Ke Darmyan Navafil Ka Ihtimam
56. Taraveeh Ki Namaz
57. Huzur Ka Ilm Ki Targheeb Dena
58. Huzur Ka Ilm Ki Targheeb Dena
59. Huzur Ka Ilm Ki Targheeb Dena
60. Ssahaba Ka Ilmi Valvala Aur Shauq
61. Ilm Ki Haqeeqat
62. Dusre Ilm Me Mashgul Hone Par Inkar
63. Allah Va Rasul Ke Ilm Se Asar Lena
64. Na Sikhane Vale Alim Aur Na Seekhne Valejahil Ko Drana
65. Iman Aur Ilmo Amal Ko Ek Sath Seekhna
66. Namaz Sikhana
67. Azkar Aur Duaen Sikhana
68. Madina Ane Vale Mehmano Ko Sikhana
69. Daurane Safar Ilm Hasil Karna
70. Kami Aur Ilm Ko Jama Karna
71. Dini Zarurat Ki Bina Par Dushman Ki Zuban Seekhna
72. Sahaba Ko Sikhane Ke Liye Ilaqon Me Bhejna
73. Ilm Hasil Karne Ke Liye Safar Karna
74. Talibe Ilm Ko Khush Amdeed Kahna
75. Ilmi Majliseo Me Uthna Baithna
76. Ilmi Majlis Ka Ihtram
77. Ulama Aur Talaba Ka Ihtram
78. Ulama Aur Talaba Ke Adab
79. Ilm Mekya Puchna Munasib Hai
80. Ilm Mekya Puchna Munasib Hai
81. Ilm Mekya Puchna Munasib Hai
82. Ilm Mekya Puchna Munasib Hai
83. Quran Seekhna Aur Sikhana
84. Mutashabeh Ayat Ke Bare Me Saval Par Sakhti
85. Quran Seekne Sikhane Par Ujrat Ko Napasand Karna
86. Qariyon Ko Sahaba Ki Naseehaten
87. Ahadees Me Mashghool Hone Vala Kya Kare
88. Ahadees Me Mashghool Hone Vala Kya Kare
89. Ilm Se Zyada Amal Ka Ihtimam
90. Sunnat Ki Ittiba Aur Bidat Se Inkar
91. Quran-O Hadees Me Subut Na Milne Par Raye Se Bachna
92. Nabi Ke Sahaba Ka Ijtihad
93. Nabi Ke Sahaba Ke Uloom
94. Nabi Ke Sahaba Ke Uloom
95. Nabi Ke Sahaba Ke Uloom
96. Rabbani Ulama Aur Bure Ulama
97. Ilm Ka Chala Jana
98. Huzur Va Sahaba Ka Zikr Ka Shauq
99. Sahab Ka Zikr Ki Targheeb Dena
100. Allah Ke Zikr Ki Majlisen
101. Majlis Ka Kaffra
102. Quran Majeed Ki Tilavt
103. Din,Rat,Safar,Hazr Me Ayat Padhna
104. Kalima Tayyiba Ka Zikr
105. Teesre Kalme Ka Zikr
106. Jame Azkar Ko Ikhtiyar Karna
107. Bad Namaz Sote Vaqt Ke Azkar
108. Subh Sham Ke Azkar
109. Safar Ke Azkar
110. Huzur Par Darud Bhejna
111. Istighfar Karna
112. zikr Me Kaunsi Chizen Shamil Hain
113. Ahista Aur Bland Awaz Se Zikr Karna
114. Dua Ke Adab
115. Dua Me Dono Hath Uthana
116. Nek Logon Se Dua Karana
117. Jin Kalimat Se Dua Shuru Ki Jati Hai
118. Huzur Ki Apni Ummt Ke Liye Duaen
119. Huzur Ki Apne Ghar Valon Ke Liye Duaen
120. Huzur Ki Abbas Aur Unke Bete Ke Liye Duaen
121. Huzur Ki Bara,Sad,Qatada Ke Liye Duaen
122. Huzur Ki Namaz Ke Bad Ki Duaen
123. Huzur Ki Subh Sham Ki Duaen
124. Huzur Ki Sote Uthte Waqt Ki Duaen
125. Huzur Ki Safar Me Duaen
126. Sahaba Ko Rukhsat Karte Vaqt Huzur Ki Duaen
127. Huzur Ki Chandkne Ki Duaen
128. Huzur Ki Vo Duaen Jinka Vqt Muqarrar Nahin
129. Allah Ki Panah Chahna
130. Jinnat Se Allah Ki Panah
131. Bechaini,Ranjo Gham Ke Vaqt Ki Duaen
132. Qarz Ki Adaygi Ki Duaen
133. Hifze Quran Ki Duaen
134. Huzur Ke Sahaba Ki Duaen
135. Huzur Ke Sahaba Ki Duaen
136. Huzur Ke Sahaba Ki Duaen
137. Huzur Ke Sahaba Ki Duaen
138. Huzur Ke Sahaba Ki Duaen
139. Huzur Ka Pahla Bayan
140. Ghazwaat Me Huzur Ke Bayanat
141. Ramazan Ki Amad Par Huzur Ke Bayanat
142. Haj Me Huzur Ke Bayanat
143. Haj Me Huzur Ke Bayanat
144. Dajjal,Yajooj,Majooj Ke Bare Me Huzur Ke Bayanat
145. Dajjal,Yajooj,Majooj Ke Bare Me Huzur Ke Bayanat
146. Shukr Ke Bare Me Huzur Ka Bayan
147. Duniya Ki Beraghbati Ke Bare Me Huzur Ka Bayan
148. Taqdeer Ke Bare Me Huzur Ka Bayan
149. Nbiye Kareem Ke Mukhtalif Bayanat
150. Huzur Ke Jame Bayanat
151. Huzur S-Ka Akhri Bayan
152. Huzur S-Ka Fajr Se Maghrib Tak Bayan
153. Hazrat Abu Bakar Ke Bayanat
154. Hazrat Abu Bakar Ke Bayanat
155. Hazrat Abu Bakar Ke Bayanat
156. Hazrat Umar R- Ke Bayanat
157. Hazrat Umar R- Ke Bayanat
158. Hazrat Umar R- Ke Bayanat
159. Hazrat Umar R- Ke Bayanat
160. Hazrat Umar R- Ke Bayanat
161. Hazrat Umar R- Ke Bayanat
162. Hazrat Umar R-Ke Bayanat
163. Hazrat Umar R-Ke Bayanat
164. Hazrat Umar R-Ke Bayanat
165. Hazrat Ali R-Ke Bayanat
166. Hazrat Ali R-Ke Bayanat
167. Hazrat Ali R-Ke Bayanat
168. Hazrat Ali R-Ke Bayanat
169. Hazrat Ali R-Ke Bayanat
170. Hazrat Ali R-Ke Bayanat
171. Hazrat Ali R-Ke Bayanat
172. Hazrat Hasan R-Ke Bayanat
173. Hazrat Muaviya R-Ka Bayan
174. Hazrat Abdullah Bin Zubair R-Ke Bayanat
175. Hazrat Utba R-Ke Bayanat
176. Hazrat Huzaifa R-Ke Bayanat
177. Hazrat Abdullah Bin Salam Ka Bayan
178. Hazrat Umair Bin Sad Ka Bayan
179. Nabi Kareem S-Ki Nasihaten
180. Nabi Kareem S-Ki Nasihaten
181. Hazrat Umar R-Ki Nasihaten
182. Hazrat Ali R-Ki Nasihaten
183. Abu Ubaida R-Ki Nasihaten
184. Abdullah Bin Masud R-Ki Nasihaten
185. Salman Farsi R-Ki Nasihaten
186. Hazrat Abuddarda R-Ki Nasihaten
187. Hazrat Abu Zar R-Ki Nasihaten
188. Hazrat Huzaifa R-Ki Nasihaten
189. Hazrat Ubai R-Ki Nasihaten
190. Hazrat Zaid Bin Sabit R-Ki Nasihaten
191. Hazrat Abu Umama R-Ki Nasihaten
192. Farishton Ke Zarie Madad
193. Farishton Ke Zarie Madad
194. Farishton Ka Mushrikon Ko Qaid Karna
195. Farishton Ka Mushrikon Ko Qaid Karna
196. Sahaba Ka Farishton Ko Dekhna
197. Sahaba Ka Farishton Ki Baten Sunna
198. Farishton Ka Sahaba Ke Janaze Ko Ghusl Dena
199. Sahaba Ke Dushmano Ki Pakad
200. Mitti Phekne Se Dushmano Ki Sikasht
201. Purva Hava Se Sahaba Ki Madad
202. Huzur Va Sahaba Ki Dua Se Bina Ka Vapas Ana
203. Sahaba Ke Kalme Se Dushmano Ke Balakhano Ka Hil Jana
204. Sahaba Ke Kalme Se Dushmano Ke Balakhano Ka Hil Jana
205. Door Ilaqe Tak Sahaba Ki Avaz Ka Pahunch Jana
206. Sahaba Ka Ghaibi Avaz Sunna
207. Jinnat Ka Sahaba Ki Madad Karna
208. Jinnat Ka Sahaba Gahibi Avaz Se Sahaba Ki Madad Karna
209. Jinnat Ka Sahaba Ki Madad Karna
210. Jinnat Ka Sahaba Ki Madad Karna
211. Jinnat Ka Sahaba Ki Madad Karna
212. Jinnat,Shayateen Ka Musakkhar Hona
213. Jinnat,Shayateen Ka Musakkhar Hona
214. Sahaba Kram Ka Jamadat Ki Awaz Sunna
215. Sahaba Kram Ka Jamadat Ki Awaz Sunna
216. Sahaba Ka Qabr Valon Ki Baten Sunna
217. Sahaba Ka Marne Ke Bad Baten Katna
218. Sahaba Ke Murdon Ka Zinda Hona
219. Maqtul Sahaba Ka Asman Ki Taraf Uthaya Jana
220. Darindon Ka Sahaba Ke Tabe Hona
221. Darindon Ka Sahaba Ke Tabe Hona
222. Sahaba Ke Liye Daryaon Ka Musakkhar Hona
223. Sahaba Ke Liye Daryaon Ka Musakkhar Hona
224. Sahaba Ke Liye Daryaon Ka Musakkhar Hona
225. Aag Ka Sahaba Ki Itaat Karna
226. Sahaba Ki Duaon Se Barish Ka Hona
227. Sahaba Ki Duaon Se Barish Ka Hona
228. Pani Me Barkat
229. Pani Me Barkat
230. Sahaba Ke Khane Me Barkat
231. Sahaba Ke Ghallon Me Barkat
232. Sahaba Ke Ghallon Me Barkat
233. Sahaba Ke Doodh Aur Ghee Me Barkat
234. Gosht Me Barkat
235. Jahan Se Milne Ka Guman Na Ho Vahan Se Milna
236. Sahaba Ka Khaab Me Pani Peena
237. Sahaba Ke Maal Me Barkat
238. Zahar Ke Asar Ka Chale Jana
239. Garmi Aur Sardi Ka Asar Na Karna
240. Sadme Ke Asar Ka Chale Jana
241. Sahaba Ko Iza Dene Par Musibaton Ka Aana
242. Sahaba Ke Qatl Hone Par Jinnat Ka Nauha Karna
243. Sahaba Ka Huzur Ko Khab Me Dekhna
244. Sahaba Ka Ek Dusre Ko Khab Me Dekhna
245. Nagawariyon Aur Sakhtiyon Ko Bardasht Karna
246. Allah Par Tavakkul Kar Na
247. Izzat Ki Halat Me Bhi Zimmiyon Ki Riayat Karna
248. Niyat Ko Allah Ke Liye Khas Karna
249.Allah Se Quran Ke Zarie Madad Chahna
250. Duniya Ki Zebo Zeenat Ko Be Qimat Samajhna
251. Duniya Ki Zebo Zeenat Ko Beqimat Samajhna
252. Sahaba Ke Ghalib Ane Ke Bare Me Dushmano Ne Kya Kaha
253. Sahaba Ke Ghalib Ane Ke Bare Me Dushmano Ne Kya Kaha

**** Completed ****

OFFERS


All Rights Reserved © 2020 www.dwarkadheeshvastu.com